Object

De hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van L&C FRERES via haar https://www.plant-pommesdeterre.fr/ website en haar klant in verband met de verkoop van de volgende goederen: aardappelen, knoflook, ui en sjalot.

Iedereen kan op schriftelijk verzoek de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf L&C FRERES raadplegen.

Elke verkoop van producten gemaakt door L&C FRERES impliceert dus dat de klant kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, en dat hij zich zonder voorbehoud aan dezelfde voorwaarden houdt. De klant ziet dus af van elke toepassing van algemene aankoopvoorwaarden.

Prijs

De prijzen op https://www.plant-pommesdeterre.fr/ van de producten worden vermeld op de productbladen en worden uitgedrukt in euro TTC. Ze zijn exclusief transportkosten.

De prijzen van de goederen die op https://www.plant-pommesdeterre.fr/ worden verkocht, zijn die welke van kracht zijn op de dag van de bestelling.

De uiteindelijke prijs zoals aangegeven in de orderbevestiging is inclusief alle belastingen en inclusief BTW.

Beschikbaarheid van producten

Elke transactie die op de https://www.plant-pommesdeterre.fr/ site wordt uitgevoerd, gebeurt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De beschikbaarheid van de producten wordt gecontroleerd op elk moment van ontvangst van de bestelling.

In geval van onbeschikbaarheid van https://www.plant-pommesdeterre.fr/ of die van zijn leveranciers, ontvangt de klant een informatie-e-mail over zijn bestelling en wordt deze terugbetaald binnen een maximale periode van dertig dagen na de validatie van zijn bestelling.
In geval van niet op voorraad van een van de producten van een bestelling, zal L&C FRERES de klant de rest van de bestelling sturen.

In geval van niet-levering of gedeeltelijke levering als gevolg van onbeschikbaarheid van een product, zal de klant geen enkele schadevergoeding of prijsvermindering kunnen verkrijgen.

Betalingsvoorwaarden

Betaling op https://www.plant-pommesdeterre.fr/ wordt gedaan: Met creditcard

In geval van niet-betaling van een bestelling door de koper, behoudt L&C FRERES zich het recht voor om lopende leveringen aan deze klant te blokkeren.

Kortingen

Kortingen kunnen worden verleend door L&C FRERES. De korting wordt vermeld als een percentage van het totaal exclusief belastingen van de factuur (exclusief verzendkosten exclusief belastingen) en wordt in mindering gebracht op hetzelfde totaal exclusief belastingen.

Herroepingsrecht

Volgens artikel L.121-1 van de Consumentenwet heeft de koper een herroepingsrecht, dat hij binnen 7 duidelijke dagen na ontvangst van het product kan uitoefenen. Deze termijn wordt verlengd tot de 1e werkdag erna, indien deze op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt.

De koper kan dit herroepingsrecht uitoefenen zonder redenen of sancties te hoeven rechtvaardigen.
L&C FRERES verbindt zich ertoe om alle betaalde bedragen (totale prijs en verzendkosten) uiterlijk binnen 30 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht aan de koper terug te betalen. De koper moet het volledige product retourneren, in een staat die geschikt is voor remarketing. De kosten van terugzending zijn voor zijn rekening.

Dit herroepingsrecht wordt in principe uitgeoefend voor alle producten, behalve:

  • Producten die door hun aard niet geretourneerd kunnen worden: bederfelijke goederen, bloemen, lingerie en piercings.
  • Producten die bedoeld zijn voor professionals of die zijn gekocht om aan professionele behoeften te voldoen.
  • Producten die rechtstreeks aan de consument worden geleverd (downloads zijn met name gericht).

Laattijdige betalingen

Indien de klant op de eerste dag volgend op de op de factuur vermelde betalingsdatum de resterende verschuldigde bedragen van dezelfde factuur niet heeft betaald, moet hij L&C FRERES een dagelijkse boete voor laattijdige betaling betalen.

Het tarief van de boete voor betalingsachterstand wordt berekend op basis van de herfinancieringsrente van de ECB (Europese Centrale Bank), plus het door de ECB vastgestelde aantal punten, dat van kracht is op het moment van de uitreiking van de factuur.
Deze dagelijkse boete wordt berekend op het netto te betalen resterende verschuldigde bedrag en loopt vanaf de eerste dag na de vervaldatum van de betaling vermeld op de factuur. Deze boete wordt vanaf die dag opgelegd zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Schadevergoeding

Indien de klant binnen de vijftien dagen na de uitvoering van de clausule "laattijdige betaling" de nog verschuldigde bedragen niet heeft betaald, kan dit aanleiding geven tot het recht op toekenning van schadevergoeding ten voordele van L&C FRERES.

Bezorgen/afhalen in de winkel

De levertijden die voor de postzending worden aangegeven bij het opnemen van de bestelling bij de klant worden slechts als indicatie gegeven en zijn op geen enkele wijze gegarandeerd voor zover ze niet afhankelijk zijn van het bedrijf L&C FRERES, maar van de vervoerder. Bijgevolg zal elke vertraging in de levering geen aanleiding geven tot het voordeel van de klant tot de annulering van de bestelling of tot het voordeel van schadevergoeding.

Verantwoordelijkheden & Garanties

De klant is verplicht om de conformiteit van de artikelen te controleren zodra deze ter beschikking worden gesteld. In geval van vaststelling van schade aan het product, heeft de klant een periode van dertig dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket om een claim in te dienen wegens niet-conformiteit met L&C FRERES en de bestelling of het niet-conforme artikel te retourneren.

Nadat L&C FRERES het gebrek van het product heeft vastgesteld, krijgt de klant al zijn kosten, namelijk de prijs van het (de) betreffende artikel(en) alsmede de initiële kosten van levering en retournering, binnen 15 tot 30 dagen vergoed.

Overmacht

De verantwoordelijkheid van het bedrijf L&C FRERES kan niet worden uitgevoerd als de niet-uitvoering, of de vertraging in de uitvoering van de bestelling het gevolg is van een geval van overmacht. Onder overmacht wordt als zodanig verstaan elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

L&C FRERES is dus niet aansprakelijk, in het bijzonder in geval van een ongeval, brand, overstroming, onderbreking van de levering van energie, grondstoffen of uitrusting, alsook in geval van gehele of gedeeltelijke stakingen van welke aard dan ook die de goede werking van de activiteiten van L&C FRERES belemmeren, zoals transportstakingen, postdiensten, energieleveranciers, telecommunicatie, enz.

Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering door L&C FRERES van de contractuele verplichtingen van de offerte, de bestelling of deze algemene verkoopvoorwaarden wordt opgeschort.

Beding van eigendomsvoorbehoud

L&C FRERES behoudt zich het eigendom van de verkochte goederen voor tot de effectieve betaling van de volledige prijs in hoofdsom en accessoires. De overdracht van het risico op de geleverde goederen vindt plaats op het moment van levering.

In geval van weigering door de koper om een definitieve bestelling te ontvangen die hij bij L&C FRERES heeft geplaatst, zullen de retourtransportkosten in rekening worden gebracht. Vóór de terugzending door de koper vallen de producten onder zijn verantwoordelijkheid en moet hij de bewaring ervan garanderen, op zijn kosten en risico.

Franse wetgeving inzake het recht op toegang tot geautomatiseerde bestanden

In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, kan elke gebruiker die op deze site informatie heeft gedeponeerd die direct of indirect nominatief is, vragen dat deze aan hem wordt meegedeeld door contact op te nemen met het bedrijf L &C FRERES, en deze indien nodig te laten corrigeren.

Materiële bevoegdheidsclausule

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van de stad van de vennootschap L&C FRERES. In het geval van een geschil met een persoon, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechtbank of handelsrechtbank.